Job title
Duty station
Salary range
Release time

Contact information

  • 0755-28019075
  • 13751062001
  • scl@shengjiali.net
  • Building 3, Fuyuan Industrial Zone, Fumin, Guanlan, Shenzhen
WeChat official account